MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Hizmet şartları

Satın almakta olduğunuz ürüne göre ürün ve hizmet sözleşmelerimiz aşağıdaki gibidir.

Milet Akademi Eğitim Teknolojileri Sanayi Ticaret Limited Şirketi Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde 1- Taraflar

İşbu sözleşme bir tarafta Milet Akademi Eğitim Teknolojileri Sanayi Ticaret Limited Şirketi (Bundan böyle “SATICI” ya da “Milet Akademi” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta …. (bundan böyle “ALICI” olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir. İşbu sözleşmede taraflarca belirtilen adresler, tarafların yasal tebligat adresleri olup, yazılı olarak tarafların ortak iradeleriyle kararlaştırılıp bildirilmedikçe işbu adreslere yapılan tebligatlar geçerli kabul edilecektir.

Satıcı Bilgileri

Ticaret Unvanı          : Milet Akademi Eğitim Teknolojileri Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Adres                          : AZİZ MAHMUT HÜDAYİ MAH. AÇIK TÜRBE MEKTEBİ SOK. ÖZDEMIR APT. NO:10 İÇ KAPI NO:2 ÜSKÜDAR/İSTANBUL

Telefon                       : 0850 840 50 70

E-mail                         : shop@miletakademi.net

Alıcı Bilgileri

Alıcı                            :

Adres                          :

Cep Telefonu             :

Sabit Telefon             :

E-mail                         :

Madde 2- Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşmenin konusunu, ALICI’nın Milet Akademi’ye ait https://shop.miletakademi.net/ internet sitesi ve uzantılarından elektronik ortamda sipariş vermek suretiyle yapmış olduğu nitelikleri ve satış bedeli belirtilen ürün / ürünlerin alımına ilişkin söz konusu ürün / ürünlerin satışı ve teslimine dair 6052 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi ve hüküm altına alınmasını içerir.

Madde 3 – Ürünün Niteliği

Ürün / ürünlerin türü, adetleri ve fiyatları ile ilgili bilgiler alıcı tarafından seçilen sepette bulunmaktadır. Ürün / ürünlerin fiyatlarına tüm vergiler dahildir.

Madde 4 – Genel Hükümler

1. ALICI, Milet Akademi’nin internet sitesinde işbu sözleşme konusunu oluşturan ürünün / ürünlerin özellikleri, esaslı niteliklerini, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimatına ilişkin tüm temel bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu ve bilgileri anladığını, bu bilgileri kabul ettiğini ve elektronik ortamda satış sözleşmesi yaparak ürün / ürünleri satın almaya onay verdiğini kabul ve teyit eder.

2. Sözleşme konusu ürün / ürünler, ALICININ “Ürünün 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile teslimine ilişkin” hakkı saklı kalmak şartı ile, ALICI tarafından bildirilen adresteki kişi/kuruluşa, her bir ürün için ALICI’nın teslimat adresinin Milet Akademi’ye olan uzaklığına, gönderim ile ilgili değişken şartlara bağlı olarak Milet Akademi’nin internet sitesinde her bir ürün için belirtilen teslimat süresinde teslim edilir.

3. Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi / kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi / kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu değildir. Sözleşme konusu ürünün ALICI tarafından belirtilen adreste bulunan teslim edilecek kişi/kuruluşça hangi sebeple olursa olsun teslim alınmamasından / teslimi kabul etmemesinden Milet Akademi sorumlu değildir.

4. Milet Akademi, tarafların yaptıkları sözleşme konusu ürünün / ürünlerin sözleşmede belirtilen niteliklere ve özelliklere uygun olarak, ayıpsız, tam(eksiksiz) ve mevcutsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden ALICI’ya karşı sorumludur.

5. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının Milet Akademi’ye ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün / ürünlerin bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Milet Akademi ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

6. ALICI’ya ait kredi kartının / banka kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Milet Akademi’ye ödememesi halinde, Ürünün ALICI’ya teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün teslimat tarihinden itibaren 3 gün içinde, geri gönderim bedeli ALICI’ya ait olmak üzere Milet Akademi’ye gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde tüm nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

7. Garanti belgesi ile satılan ürün / ürünlerin arızalı veya bozuk olanları, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için Milet Akademi’ye gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri Milet Akademi tarafından karşılanacaktır.

8. Milet Akademi, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen her türlü hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya elektronik ya da diğer yollar ile bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün / ürünlerin varsa emsali ile değiştirilmesini ve / veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

9. İşbu sözleşme, ALICI tarafından elektronik ortamda teyit edilmesinin ardından geçerlilik kazanır.

Madde 5 – Cayma Hakkı

Cayma Hakkının Kullanılmasının Şartları:

1. ALICI, sözleşmenin kurulmasından ya da sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi / kuruluşa tesliminden ya da ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin ürünü / ürünleri teslim almasından itibaren hiçbir gerekçe göstermeden, hiçbir cezai sorumluluk üstlenmeksizin on dört (14) gün içinde cayma hakkına sahiptir.

2. ALICI cayma süresi olan on dört (14) gün içerisinde Milet Akademi’ye açık bir şekilde yazılı olarak iletmelidir. Satın almış olduğu ürünü / ürünleri on dört günlük (14) süre içinde Milet Akademi’nin işbu sözleşmede belirtilen adresine geri göndermek zorundadır. ALICI malı Milet Akademi’ye gönderirken kargo teslim tutanağını ve 385 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için gönderilen faturanın aslını arkasında bulunan iade bölümü eksiksiz olarak doldurulmalı ve imzalandıktan sonra Milet Akademi’nin işbu sözleşmede belirtilen adresine göndermelidir.

3. Milet Akademi, malı kendisinin geri ALICI’ya yazılı olarak, alacağını bildirmedikçe, ALICI cayma hakkını kullandığı andan itibaren on gün (10) içinde malı Milet Akademi ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye / kuruluşa geri göndermek zorundadır

4. Milet Akademi, ALICI’nın cayma hakkını kullandığına dair bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde tahsil ettiği tüm ödemeleri ALICI’nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun olarak iade etmekle yükümlüdür.

Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler:

5. Milet Akademi tarafından ALICI’nın özel istekleri veya talepleri uyarınca hazırlanan veya üzerinde değişiklik ya da eklemeler yapılarak kişiye / kuruluşlara özel hale getirilen ürünler, kişiye / kuruluşlara özel hale getirilen spor ya da sporcu ürünleri veya ekipmanları, dergiler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz.

Madde 6 – Mücbir Sebepler

İş bu sözleşmenin akdedildiği tarihte var olmayan ve taraflarca öngörülemeyen, öngörülmesi mümkün olmayan, tarafların hakimiyeti dışında gelişen, vuku bulmasıyla Milet Akademi’nin ya da ALICI’nın veya her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da bütünüyle yerine getirmelerini ya da bunları ifa zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, mücbir sebep (pandemi, salgın hastalıklar, sokağa çıkma yasağı, doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza ..) olarak kabul görülecektir. Mücbir sebebe uğrayan taraf diğer tarafa durumu makul süre içerisinde yazılı olarak bildirecek, mücbir sebebin devam etmesi karşısında tarafların edimlerini yerine getirmemelerinden dolayı, tarafların birbirlerine karşı mücbir sebep / sebepler devam ettiği sürece herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep hali 10 günden uzun durumunda taraflardan her birinin, karşı tarafa yazılı olarak yapacağı bildirim ile tek taraflı fesih hakkını kullanabileceğini taraflar kabul etmişlerdir.

Madde 7 – Temerrüt Hükümleri

1. Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Türk Borçlar Kanunu’nun 123-126. Maddesinde yer alan Borçlunun Temerrüdü hükümleri uygulanacaktır.

2. Milet Akademi, sipariş konusu ürün / ürünlerin teslim edilmesinin imkânsızlaştığı ileri sürerek sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirmeyi taahhüt eder. Bu durumda, Milet Akademi sözleşmeyi derhal fesih etme hakkına haiz olup, müşterinin sipariş verdiği ürünün bedelini ve varsa borç altına sokan tüm belgeleri geri iade edeceğini taahhüt eder.

Madde 8 – Bildirimler ve Delil Sözleşmesi

1. Milet Akademi ve ALICI arasında yapılacak bu sözleşme kapsamında olan her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır.

2. ALICI, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Milet Akademi’nin resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında ya da sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, e-maillerin bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 9 – Yetkili Mahkeme

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICININ veya Milet Akademi’nin yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Başvurular, tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya tüketicinin ikamet ettiği yerdeki hakem heyetine yapılır.

İşbu sözleşme elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilip onaylanmıştır. Sözleşmede düzenlenmemiş hususlarda 6052 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

SATICI                                                                                                           ALICI

Milet Akademi Eğitim Teknolojileri Sanayi Ticaret Limited Şirketi